รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 กำแพงเพชร 0.00 714,400.00 4,293,201.00 3,385,587.00 0.00 0.00 0.00
2 ชัยนาท 0.00 773,797.50 880,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
3 นครสวรรค์ 0.00 1,286,122.00 4,616,457.50 373,238.00 0.00 0.00 0.00
4 พิจิตร 100,000.00 425,878.00 3,682,476.00 225,685.00 0.00 0.00 0.00
5 อุทัยธานี 70,000.00 745,136.00 1,360,878.00 1,156,315.00 0.00 0.00 0.00
รวม 170,000.00 3,945,333.50 14,833,012.50 5,740,825.00 0.00 0.00 0.00