รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 ตาก 0.00 850,000.00 908,662.00 706,763.00 0.00 0.00 0.00
2 พิษณุโลก 1,981,449.00 341,400.00 1,472,520.00 755,842.50 0.00 0.00 0.00
3 เพชรบูรณ์ 0.00 310,000.00 1,177,546.00 994,418.00 0.00 0.00 0.00
4 สุโขทัย 0.00 119,718.00 1,094,468.00 1,082,773.00 0.00 0.00 0.00
5 อุตรดิตถ์ 0.00 377,000.00 361,228.40 458,400.00 0.00 0.00 0.00
รวม 1,981,449.00 1,998,118.00 5,014,424.40 3,998,196.50 0.00 0.00 0.00