รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 ตรัง 0.00 0.00 129,000.00 133,434.00 0.00 0.00 0.00
2 นราธิวาส 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 พัทลุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ยะลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 สตูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 129,000.00 133,434.00 0.00 0.00 0.00