รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 กระบี่ 167,382.00 1,927,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ชุมพร 244,162.00 1,457,695.00 567,265.00 441,694.00 0.00 0.00 0.00
3 นครศรีธรรมราช 563,017.50 3,670,515.50 1,713,326.00 625,925.00 0.00 0.00 0.00
4 พังงา 280,000.00 1,038,927.00 270,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00
5 ภูเก็ต 0.00 3,533,841.00 3,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
6 ระนอง 0.00 236,950.00 180,846.00 114,840.00 0.00 0.00 0.00
7 สุราษฏร์ธานี 1,041,279.00 3,131,805.00 622,935.00 1,459,001.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2,295,840.50 14,996,985.50 6,354,372.00 3,321,460.00 0.00 0.00 0.00