รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 มุกดาหาร 0.00 314,955.00 516,112.00 1,420,127.00 0.00 0.00 0.00
2 ยโสธร 0.00 172,800.00 1,899,689.00 465,270.50 0.00 0.00 0.00
3 ศรีสะเกษ 0.00 320,984.00 3,867,960.75 2,474,239.00 0.00 0.00 0.00
4 อำนาจเจริญ 0.00 362,880.00 1,742,761.00 1,073,860.00 0.00 0.00 0.00
5 อุบลราชธานี 0.00 343,325.00 5,250,378.00 4,993,317.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 1,514,944.00 13,276,900.75 10,426,813.50 0.00 0.00 0.00