รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 เชียงราย 130,000.00 1,315,896.00 4,672,337.50 4,042,734.00 0.00 0.00 0.00
2 เชียงใหม่ 1,397,208.00 1,509,274.00 8,768,728.00 5,828,969.50 0.00 0.00 169,800.53
3 น่าน 127,000.00 562,936.00 1,013,860.00 915,206.00 0.00 0.00 0.00
4 พะเยา 0.00 350,000.00 1,420,952.50 1,333,622.00 0.00 0.00 0.00
5 แพร่ 0.00 1,451,000.00 1,514,000.00 1,434,466.50 0.00 0.00 110,000.00
6 แม่ฮ่องสอน 329,000.00 204,836.00 950,340.00 792,133.00 0.00 0.00 0.00
7 ลำปาง 77,472.00 622,328.00 1,647,430.50 1,712,638.50 0.00 0.00 0.00
8 ลำพูน 0.00 1,308,000.00 1,015,000.00 1,358,000.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2,060,680.00 7,324,270.00 21,002,648.50 17,417,769.50 0.00 0.00 279,800.53