รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายเขต ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ เขต เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 เชียงใหม่ 2,060,680.00 7,324,270.00 21,002,648.50 17,417,769.50 0.00 0.00 279,800.53
2 พิษณุโลก 1,981,449.00 1,998,118.00 5,014,424.40 3,998,196.50 0.00 0.00 0.00
3 นครสวรรค์ 170,000.00 3,945,333.50 14,833,012.50 5,740,825.00 0.00 0.00 0.00
4 สระบุรี 1,880,139.44 1,582,281.50 13,041,617.50 8,312,511.00 0.00 0.00 0.00
5 ราชบุรี 301,707.00 3,182,000.00 2,889,899.50 6,544,265.00 0.00 0.00 0.00
6 ระยอง 1,340,487.00 5,086,844.00 17,669,705.56 6,762,501.00 0.00 0.00 0.00
7 ขอนแก่น 415,000.00 4,346,330.00 5,646,962.00 7,662,804.00 0.00 0.00 0.00
8 อุดรธานี 405.00 10,869,285.21 19,248,052.50 5,501,528.25 0.00 0.00 0.00
9 นครราชสีมา 1,295,500.00 2,667,000.00 6,949,387.00 12,537,117.00 0.00 0.00 0.00
10 อุบลราชธานี 0.00 1,514,944.00 13,276,900.75 10,426,813.50 0.00 0.00 0.00
11 สุราษฏร์ธานี 2,295,840.50 14,996,985.50 6,354,372.00 3,321,460.00 0.00 0.00 0.00
12 สงขลา 0.00 0.00 129,000.00 133,434.00 0.00 0.00 0.00
รวม 11,741,207.94 57,513,391.71 126,055,982.21 88,359,224.75 0.00 0.00 279,800.53