เงินคงเหลือ
การโอนเงินจาก สปสช.
การสมทบเงินจาก อปท.
กองทุนที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก
เขต 1 (7.75%)
เขต 2 (6.24%)
เขต 3 (7.05%)
เขต 4 (17.18%)
เขต 5 (8.44%)
เขต 6 (12.63%)
เขต 7 (21.45%)
เขต 8 (3.35%)
เขต 9 (6.32%)
เขต 10 (2.89%)
เขต 11 (5.55%)
เขต 12 (0.16%)
% กองทุนที่มีโครงการฯ
    80% ขึ้นไป
    60%-79%
    40%-59%
    20%-39%
    ต่ำกว่า 20%
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบข้อหารือกองทุน
Q:A Q: 174.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา มีหนังสือหารือการเบิกจ่ายเงินค่าบริการ LTC เกินวงเงินตามอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 173.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี เทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานี มีหนังสือขอหารือ รพ.สต.แชแล ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการต้นสังกัด จะขอเบิกจ่ายงบกองทุนข้ามปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 172.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี รพ.เซกา จ.บึงกาฬ มีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการ LTC (100,00 บาท)
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 171.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ตาก้อง จ.นครปฐม หารือ รพ.สต.ตาก้อง ได้รับงบ LTC ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการส่งเงินคืนกองทุนได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 170.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณี อบต.บ้านร้อง จ.ลำปาง ขอหารือการสนับสนุนเงินค่าบริการ LTC ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านร้อง ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 169.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.โคกก่อ จ.มหาสารคาม เขต 7 กรณี อปท. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง คสช. ทำให้ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกตามข้อ 12 (1) และสามารถแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 12 (8) ได้อีกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างไร และสามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลตำแหน่งอื่นเป็นกรรมการตามข้อด 12 (8) ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ