เงินคงเหลือ
การโอนเงินจาก สปสช.
การสมทบเงินจาก อปท.
กองทุนที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก
เขต 1 (15.01%)
เขต 2 (9.46%)
เขต 3 (11.01%)
เขต 4 (19.47%)
เขต 5 (12.81%)
เขต 6 (15.05%)
เขต 7 (31.62%)
เขต 8 (5.45%)
เขต 9 (12.51%)
เขต 10 (5.93%)
เขต 11 (11.27%)
เขต 12 (0.16%)
% กองทุนที่มีโครงการฯ
    80% ขึ้นไป
    60%-79%
    40%-59%
    20%-39%
    ต่ำกว่า 20%
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบข้อหารือกองทุน
Q:A Q: 178.หนังสือตอบข้อหารือกองทุน อบต. บางดี จ.ตรัง กรณีการแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยฯ ตามข้อ 12(9) และการติดตามเงินกองทุนตามตามอข้อ 4.4 กรณีที่มีเงินเหลือ จะมีแนวทางการจัดการอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 177.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลตำบลท่าจำปี หารือการกำหนดอัตราชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ LTC สามารถกำหนดได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 176.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 9 กรณีกองทุนเทศบาลตำบลพันดุง หารือการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ค่าหิน ค่าผ้าดาง ค่าท่อ ค้าจ้างขุดร่องน้ำ) สำหรับทำธนาคารดิน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 175.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 8 กรณี สตง. ท้วงการสมทบเงินของเทศบาลตำบลกวนวันปี 59 และ 60 โดยที่มีการ ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีไว้ แต่ทำการเบิกจ่ายเกินวงเงินที่ได้ตั้งขออนุมัติเหลื่อมปีไว้ จึงเรียกเงินคืน จึงขอหารือการสมทบเงินปี 59 และ 60 และต้องส่งเงินคืนคลังหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 174.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา มีหนังสือหารือการเบิกจ่ายเงินค่าบริการ LTC เกินวงเงินตามอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
Q:A Q: 173.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี เทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานี มีหนังสือขอหารือ รพ.สต.แชแล ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการต้นสังกัด จะขอเบิกจ่ายงบกองทุนข้ามปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ