กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

77.ตอบข้อหารือการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครรังสิต (การใช้งบกองทุนตำบลและ LTC จัดซื้อแพมเพิส)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 23/01/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23/01/2560 โดย Admin