อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

56.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประสงค์ขอเข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 02/06/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 02/06/2559 โดย Admin