อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

50.หนังสือตอบข้อหารือการออกหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอบต.ตาอ็อง จ.สรุินทร์


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 03/05/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/05/2559 โดย Admin