อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

123.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จังหวัดลำพูน ขอหารือแนวทางการจัดบริการโดยศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสนับสนุนเงิน LTC สำหรับจ่ายค่าตอบแทน CG และค่าวัสดุ ตามแผนการดูแลรายบุคคล


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 25/10/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25/10/2560 โดย Admin