อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

115.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหัวไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสุนนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและมีการจัดซื้อคู่มือจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 13/09/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/09/2560 โดย Admin