อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

92.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จังหวัดสุรินทร์ กรณีการถัวเฉลี่ยระหว่างรายการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประกาศฯ ข้อ 7(4)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 01/05/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 01/05/2560 โดย Admin