กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

Q: 89.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ หารือกรณีอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 88.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองจิก จะจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 87.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 สงขลา กรณีเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 86.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรามในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 85.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลในโครงการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 84.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกรรมการในคณะกรรมการกองทุนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำสั่ง คสช. จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 83.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหลุมหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามข้อ 7(4) ของประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 82.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีหารือการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 8 วรรคสองหมายถึงพื้นที่ตามเขตการปกครองของกระทรวงหมาดไทยหรือเขตการให้บริการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 81.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กรณี สสจ.เพชรบูรณ์ หารือแนวปฏิบัตตามประกาศฯ เกี่ยวับการเปิดบัญชีของศูนย์เด็กเล็ก กรณีการสนับสนุนหน่วยงานอื่น และกรณีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 79.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง หารือประเด็นเข้าร่วมดำเนินงาน LTC สามารถนำงบ LTC มาคำนวณรวมเป็นรายรับของกองทุนตาม 7(4) ของประกาศได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 78.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 77.ตอบข้อหารือการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครรังสิต (การใช้งบกองทุนตำบลและ LTC จัดซื้อแพมเพิส)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 76.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 กรณีการเปิดบัญชีใหม่โดยโรงพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 75.ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 74.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับสนุนงบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กรณีที่พื้นที่ไม่มีศูนย์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 73.ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
A:  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 72.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 71.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลานกรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัวตามประกาศฯ 7(1)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 70.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการตั้งให้ข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเสื้อ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 69.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขตกรณีกลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 68.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมืองกรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 67.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 จะสามารถสนับสนุนบุคคลนอกพื้นที่ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 66.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน คัดกรอง และแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กัับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 65.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ุ64.ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 63.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 62.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ุ61.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 60.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 59.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อเสื้อโปโลขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 58.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยกรณีการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศฯ ข้อ 7(2)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 57.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณีเทศบาลตำบลหัวรอสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3) ได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 56.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประสงค์ขอเข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 55.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลตำบลปะลุรู จังนราธิวาส เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. กับค่าตอบแทน CG ในคราวเดียวกัน
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 54.ตอบข้อหารือกรณีชมรมผู้สูงอายุขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตา
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 53.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณโครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุ สำหรับเป็นค่าตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาสามารถเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของ สปสช. ได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 52.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 51.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 50.หนังสือตอบข้อหารือการออกหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอบต.ตาอ็อง จ.สรุินทร์
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 49.ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมของเทศบาลนครหาดใหญ่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 48.ตอบข้อหารือการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 47.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดทำโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนประชาชนนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 46.หนังสือตอบข้อหารือกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตขอหารือการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมใดให้กับชมรม อสม. การอบรมพัฒนาศักยภาพ และการคัดครองสุขภาพตามกลุ่มวัยสามารถดำเนินการได้ทุกสิทธิหรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 45.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 6 ระยอง กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ สามเณร
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 44.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีปลัดไม่ลงนามในใบเบิกเงินและเอกสารต่างที่เกียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 43.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 42.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 41.ตอบข้อหารือกรณีการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร จังหวัดชุมพร
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 40.ตอบข้อหารือแนวทางการชดใช้คืนเงินในการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลุกดู่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 39.ตอบข้อหารือกรณีแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ของเทศบาลนครรังสิต
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 38.ตอบข้อหารือกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปีของกองทุนฯ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 37.ตอบข้อหารือกรณีโรงพยาบาลชลประทานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้รับบริการสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด
A: รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 36.ตอบข้อหารือการใช้เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้่นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 35.ตอบข้อหารือกรณีการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน
A: รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 34.หนังสือตอบข้อหารือการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นอกเวลาราชการ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 33.หนังสือตอบข้อหารือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต
A: รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 32.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อจัดหาตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านของกองทุนฯ เทศบาลตำบลสามกอ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 31.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กรณีการเบิกจ่ายเงินในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว" (Family Care Team) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 30.ตอบข้อหารือ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่ลูกจ้างกองทุนฯ ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 29.ตอบข้อหารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ในการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 28.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 27.ตอบข้อหารือกรณีกองทุนเทศบาลนครรังสิตหารือเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 26.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีเทศบาลตำบลไชยวานขอหารือความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และปลัดไม่ยอมลงนาม ไม่มอบอำนาจในการลงนามในใบเบิกเงินจากกองทุนฯ จะมีแนวทางปฏบัติอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 25.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท.ตามการตีความตามหนังสือกระทรวงการคลัง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 24.ตอบข้อหารือสาธารณสุขจังหวัดเลย กรณีโรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย หารือแนวทางปฏิบัติในการเงินกองทุนฯ จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 23.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการใช้เงินกองทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 22.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 21.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนฯ แล้วไม่ดำเนินงานตามโครงการและไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 20.ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีการจ้างลูกจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหลังสวน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 19.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 18.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ขออนุมัติจากกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 17.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.บ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและการรายงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 16.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 15.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินพระหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๗(๓) ของประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 14.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต กรณีการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 13.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานทางธุรการและเอกสารกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 12.ตอบข้อหารือการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองขาวเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองขาว
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 11.ตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุขขอหารือกรณีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และการจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างของกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 10.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 9.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีการลงนามในแบบฟอร์มใบเบิกเงินและกรณีกองคลังไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน สปสช. รวมถึงใบเบิกเงินและเอกสารต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากนำ้ชุมพร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 8.ตอบข้อหารือนายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในส่วนการคัดเลือกกรรมการที่มาจากผุ้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรณี อบต.
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 7.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก ขอหารือแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 6.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรเจริญ หารือประเด็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 5.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางไทร ขอหารือตามประกาศฯ ข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 4.6
A: ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


Q: 4.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 10 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ระเว ขอหารือปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางการเบิกงบประมาณกองทุนฯ โดยมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในห้วงเวลาปีงบประมาณ 2556-2557
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 3.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงยางคกขอหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนาและติดตามเยี่ยมกองทุนฯ หรือทีมพัฒนากองทุนสุขภาพตำบล (ครู ข.) ติดตามเยี่ยมพัฒนากองทุนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 2.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย ขอหารือเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 1.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ขอหารือประเด็นความชัดเจนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในความดูแลของชุมชนชำรุดจะใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้งบซ่อมบำรุงหมวดบริหารกองทุนฯ หรือควรใช้หลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 ที่ให้วัสดุที่มีลักษณะครุภัณฑ์อยู่ในความดูแลของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
A:  

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ