อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปผลการประเมินกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ผลการประเมินกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่กองทุน
ดาวน์โหลด

ตารางแสดงผลการประเมินกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่กองทุน

ลำดับ เขต จำนวนผู้ประเมิน A+ A B C คะแนน ประเมินกองทุนฯ แล้ว ยังไม่ประเมิน
1 เชียงใหม่ 813 98 328 94 9 78.66 529 284
2 พิษณุโลก 465 7 26 22 2 71.07 57 408
3 นครสวรรค์ 454 29 88 32 4 77.09 153 301
4 สระบุรี 646 3 39 19 1 72.21 62 584
5 ราชบุรี 687 13 57 47 4 71.13 121 566
6 ระยอง 578 34 166 95 11 72.68 306 272
7 ขอนแก่น 718 49 190 31 1 80.64 271 447
8 อุดรธานี 716 2 11 6 1 73.65 20 696
9 นครราชสีมา 855 64 279 154 54 70.89 551 304
10 อุบลราชธานี 658 26 136 66 4 75.08 232 426
11 สุราษฏร์ธานี 559 6 21 15 3 71.96 45 514
12 สงขลา 617 0 0 0 0 0.00 0 617
รวม 7,766 331 1,341 581 94 74.91 2,347 5,419

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียดผลการประเมินกองทุนฯ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ
ดาวน์โหลด

ตารางแสดงผลการประเมินกองทุนฯ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ

ลำดับ เขต จำนวนผู้ประเมิน A+ A B C คะแนน ประเมินกองทุนฯ แล้ว ยังไม่ประเมิน
1 เชียงใหม่ 813 1 3 5 1 67.20 10 803
2 พิษณุโลก 465 0 0 0 0 0.00 0 465
3 นครสวรรค์ 454 0 0 0 0 0.00 0 454
4 สระบุรี 646 0 0 0 0 0.00 0 646
5 ราชบุรี 687 0 0 0 0 0.00 0 687
6 ระยอง 578 1 3 0 0 83.75 4 574
7 ขอนแก่น 718 6 22 0 0 82.18 28 690
8 อุดรธานี 716 0 0 0 0 0.00 0 716
9 นครราชสีมา 855 0 12 3 1 74.31 16 839
10 อุบลราชธานี 658 0 0 0 0 0.00 0 658
11 สุราษฏร์ธานี 559 0 0 0 0 0.00 0 559
12 สงขลา 617 0 0 0 0 0.00 0 617
รวม 7,766 8 40 8 2 77.53 58 7,708

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด