อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปผลการประเมินกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ผลการประเมินกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่กองทุน
ดาวน์โหลด

ตารางแสดงผลการประเมินกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่กองทุน

ลำดับ เขต จำนวนผู้ประเมิน A+ A B C คะแนน ประเมินกองทุนฯ แล้ว ยังไม่ประเมิน
1 เชียงใหม่ 813 108 399 118 9 78.19 634 179
2 พิษณุโลก 465 10 43 38 3 70.70 94 371
3 นครสวรรค์ 454 58 202 92 12 75.05 364 90
4 สระบุรี 646 13 71 35 2 73.49 121 525
5 ราชบุรี 687 28 157 155 27 67.67 367 320
6 ระยอง 578 39 190 96 9 73.81 334 244
7 ขอนแก่น 718 92 254 28 5 81.86 379 339
8 อุดรธานี 716 8 35 13 1 75.93 57 659
9 นครราชสีมา 855 100 377 145 36 74.99 658 197
10 อุบลราชธานี 658 28 211 101 6 74.75 346 312
11 สุราษฏร์ธานี 559 5 39 25 4 70.86 73 486
12 สงขลา 617 0 0 0 0 0.00 0 617
รวม 7,766 489 1,978 846 114 75.18 3,427 4,339

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียดผลการประเมินกองทุนฯ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ
ดาวน์โหลด

ตารางแสดงผลการประเมินกองทุนฯ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ

ลำดับ เขต จำนวนผู้ประเมิน A+ A B C คะแนน ประเมินกองทุนฯ แล้ว ยังไม่ประเมิน
1 เชียงใหม่ 813 1 3 5 1 67.20 10 803
2 พิษณุโลก 465 0 0 0 0 0.00 0 465
3 นครสวรรค์ 454 3 6 0 0 87.33 9 445
4 สระบุรี 646 0 0 0 0 0.00 0 646
5 ราชบุรี 687 4 27 27 9 66.24 67 620
6 ระยอง 578 20 26 9 0 79.98 55 523
7 ขอนแก่น 718 6 22 1 0 81.10 29 689
8 อุดรธานี 716 0 0 0 0 0.00 0 716
9 นครราชสีมา 855 34 86 28 9 76.22 157 698
10 อุบลราชธานี 658 0 2 0 0 72.50 2 656
11 สุราษฏร์ธานี 559 0 0 0 0 0.00 0 559
12 สงขลา 617 0 0 0 0 0.00 0 617
รวม 7,766 68 172 70 19 75.26 329 7,437

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด