อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

เอกสาร แบบฟอร์ม
ชื่อข้อมูล ผู้จัดทำ ขนาด วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย
ประกาศฯ หลักเกณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น พ.ศ.2557.pdf Admin 872.54 Kb 17/09/2014
ประกาศฯ อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ.2557.pdf Admin 1,423.60 Kb 17/09/2014
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ พ.ศ.2557.pdf Admin 84.99 Kb 17/09/2014
หนังสือแจ้งประกาศฯ หลักเกณฑ์ (เพิ่มเติม).pdf Admin 960.00 Kb 17/09/2014
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2557.pdf Admin 18,031.08 Kb 17/09/2014
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง.doc Admin 43.50 Kb 17/09/2014
ใบเบิกเงิน.doc Admin 56.50 Kb 01/10/2014
แบบเสนอโครงการ.docx Admin 34.79 Kb 01/10/2014
คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ.docx Admin 2,493.15 Kb 11/11/2014
คู่มือโปรแกรมฯใหม่.pptx Admin 12,706.79 Kb 20/11/2014
ใบแทรก_ผังการดำเนินงานกิจกรรมฯ_คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ.pdf Admin 68.60 Kb 04/02/2015
ส.สรุปการสัมนาฯ_ผู้ว่าสตง..pdf Admin 1,324.96 Kb 12/02/2015
บทที่_6_การติดตามประเมินผล.doc Admin 560.50 Kb 24/03/2015
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน.xls Admin 28.00 Kb 23/09/2015
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.xls Admin 28.00 Kb 23/09/2015
23.ประกาศฯ LTC.pdf Admin 3,154.15 Kb 24/03/2017
ประกาศฯ_ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข_ฉบับที่ ๑๐_๒๕๖๐.pdf Admin 781.94 Kb 17/05/2017
ประกาศฯ_ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข_ฉบับที่ ๑๑_๒๕๖๐.pdf Admin 74.76 Kb 17/05/2017
Check List_Audit_Program_OBT.docx Admin 2,640.59 Kb 26/06/2017