ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 คลองหลวง 56,727,855.00 35,678,812.50 619,794.35 0.02 93,026,461.87
2 ธัญบุรี 45,428,670.00 30,450,929.00 553,758.85 884,928.95 77,318,286.80
3 เมืองปทุมธานี 35,518,985.00 19,969,722.00 292,488.76 17,508.09 55,798,703.85
4 ลาดหลุมแก้ว 12,536,865.00 7,820,230.00 99,983.65 12,950.00 20,470,028.65
5 ลำลูกกา 45,708,795.00 27,121,581.00 816,863.94 16,380.49 73,663,620.43
6 สามโคก 16,155,405.00 7,350,716.00 110,372.77 200.00 23,616,693.77
7 หนองเสือ 9,632,340.00 4,623,155.00 108,270.94 0.00 14,363,765.94
รวม 221,708,915.00 133,015,145.50 2,601,533.26 931,967.55 358,257,561.31

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด