กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 คลองหลวง 44,696,385.00 26,511,680.00 510,199.16 0.02 71,718,264.18
2 ธัญบุรี 45,428,670.00 25,357,957.00 445,401.61 837,116.95 72,069,145.56
3 เมืองปทุมธานี 31,584,690.00 16,624,704.00 243,071.11 17,108.09 48,469,573.20
4 ลาดหลุมแก้ว 11,476,845.00 6,848,330.00 81,314.33 12,450.00 18,418,939.33
5 ลำลูกกา 41,895,945.00 24,463,209.00 618,786.54 14,843.54 66,992,784.08
6 สามโคก 15,059,970.00 6,490,720.00 89,682.60 200.00 21,640,572.60
7 หนองเสือ 7,298,730.00 3,227,265.00 72,194.16 0.00 10,598,189.16
รวม 197,441,235.00 109,523,865.00 2,060,649.51 881,718.60 309,907,468.11

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด