กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 คลองหลวง 42,423,570.00 26,511,680.00 427,699.95 0.02 69,362,949.97
2 ธัญบุรี 33,974,145.00 21,742,441.00 386,811.79 825,997.95 56,929,395.74
3 เมืองปทุมธานี 26,030,655.00 14,680,617.50 224,753.66 19,800.86 40,955,827.02
4 ลาดหลุมแก้ว 9,237,375.00 6,148,330.00 80,704.02 9,450.00 15,475,859.02
5 ลำลูกกา 34,075,170.00 20,363,130.00 611,130.41 14,843.54 55,064,273.95
6 สามโคก 13,311,270.00 6,015,720.00 89,682.60 200.00 19,416,872.60
7 หนองเสือ 6,804,540.00 3,227,265.00 69,361.56 0.00 10,101,166.56
รวม 165,856,725.00 98,689,183.50 1,890,143.99 870,292.37 267,306,344.86

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด