กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 คลองหลวง 56,727,855.00 30,249,522.50 595,464.49 0.02 87,572,842.01
2 ธัญบุรี 45,428,670.00 29,060,929.00 475,512.61 840,169.95 75,805,281.56
3 เมืองปทุมธานี 34,218,485.00 19,135,657.00 259,719.69 17,508.09 53,631,369.78
4 ลาดหลุมแก้ว 12,261,555.00 7,390,230.00 95,161.28 12,450.00 19,759,396.28
5 ลำลูกกา 45,708,795.00 26,671,581.00 731,438.20 15,394.79 73,127,208.99
6 สามโคก 15,820,065.00 6,842,720.00 98,946.05 200.00 22,761,931.05
7 หนองเสือ 8,209,755.00 3,479,255.00 83,263.49 0.00 11,772,273.49
รวม 218,375,180.00 122,829,894.50 2,339,505.81 885,722.85 344,430,303.16

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด