อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 คลองหลวง 56,727,855.00 33,078,812.50 610,822.85 0.02 90,417,490.37
2 ธัญบุรี 45,428,670.00 30,450,929.00 542,742.83 864,785.95 77,287,127.78
3 เมืองปทุมธานี 34,910,855.00 19,665,657.00 265,482.93 17,508.09 54,859,503.02
4 ลาดหลุมแก้ว 12,536,865.00 7,820,230.00 95,161.28 12,450.00 20,464,706.28
5 ลำลูกกา 45,708,795.00 27,121,581.00 732,093.26 15,394.79 73,577,864.05
6 สามโคก 16,155,405.00 7,350,716.00 100,599.42 200.00 23,606,920.42
7 หนองเสือ 10,014,390.00 4,814,180.00 108,270.94 0.00 14,936,840.94
รวม 221,482,835.00 130,302,105.50 2,455,173.51 910,338.85 355,150,452.86

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด