กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 คลองหลวง 42,423,570.00 26,511,680.00 402,346.20 0.02 69,337,596.22
2 ธัญบุรี 33,974,145.00 21,742,441.00 354,242.82 805,645.95 56,876,474.77
3 เมืองปทุมธานี 26,030,655.00 14,680,617.50 199,143.89 38,033.36 40,948,449.75
4 ลาดหลุมแก้ว 9,237,375.00 6,148,330.00 69,293.49 9,450.00 15,464,448.49
5 ลำลูกกา 34,075,170.00 20,363,130.00 502,191.69 13,145.00 54,953,636.69
6 สามโคก 13,311,270.00 6,015,720.00 76,631.05 200.00 19,403,821.05
7 หนองเสือ 6,804,540.00 3,227,265.00 63,821.89 0.00 10,095,626.89
รวม 165,856,725.00 98,689,183.50 1,667,671.03 866,474.33 267,080,053.86

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด