อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายเขต

ลำดับ เขต ค่าบริการจากสปสช. เงินอุดหนุนจากอปท. ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ รวม
1 เชียงใหม่ 929,865,529.10 505,786,705.25 4,728,435.01 7,954,408.78 1,448,335,078.14
2 พิษณุโลก 516,548,416.73 259,042,471.78 4,538,251.85 2,207,485.06 782,336,625.42
3 นครสวรรค์ 484,272,324.00 263,617,967.50 3,416,849.85 5,822,787.80 757,129,929.15
4 สระบุรี 886,079,809.43 498,855,956.97 8,406,244.20 16,623,000.66 1,409,965,011.26
5 ราชบุรี 869,180,966.42 437,694,896.21 8,699,145.97 4,519,888.34 1,320,094,896.94
6 ระยอง 1,016,211,909.05 575,722,268.32 10,380,546.46 6,781,441.39 1,609,096,165.22
7 ขอนแก่น 775,420,211.23 422,713,273.43 3,246,145.08 6,036,246.65 1,207,415,876.39
8 อุดรธานี 851,161,033.00 443,500,233.08 4,981,997.48 2,513,317.01 1,302,156,580.57
9 นครราชสีมา 1,068,808,090.53 549,665,258.07 5,599,449.58 6,345,423.41 1,630,418,221.59
10 อุบลราชธานี 663,660,897.70 321,074,748.59 3,367,478.86 5,858,050.20 993,961,175.35
11 สุราษฏร์ธานี 763,215,596.33 404,848,730.53 8,122,456.47 4,878,072.84 1,181,064,856.17
12 สงขลา 689,559,961.03 325,476,552.05 4,178,478.88 2,703,493.80 1,021,918,485.76
รวม 9,513,984,744.55 5,007,999,061.78 69,665,479.69 72,243,615.94 14,663,892,901.96

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด