อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินคงเหลือของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินคงเหลือในกองทุนฯ รายอำเภอ ตามปีงบประมาณ 2559

ลำดับ อำเภอ ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ เหลือคืนจากโครงการ รายจ่าย คงเหลือ
1 คลองหลวง 29,544,957.48 21,953,652.14 4,272,025.67 17,233,081.20 38,537,554.09
2 ธัญบุรี 19,827,444.36 19,577,175.87 1,314,843.90 14,995,095.00 25,724,369.13
3 เมืองปทุมธานี 13,109,467.93 14,148,697.87 1,826,149.69 14,441,741.42 14,642,574.07
4 ลาดหลุมแก้ว 4,880,314.75 5,542,876.95 288,374.06 4,986,328.40 5,725,237.36
5 ลำลูกกา 40,466,949.23 18,438,619.13 810,040.45 11,185,192.80 48,530,416.01
6 สามโคก 6,761,249.10 5,755,819.71 852,488.75 4,348,782.90 9,020,774.66
7 หนองเสือ 6,024,045.97 4,226,541.43 444,587.77 3,092,617.00 7,602,558.17
รวม 120,614,428.82 89,643,383.10 9,808,510.29 70,282,838.72 149,783,483.49

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด