กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

รายงานสรุปจำนวนเงินคงเหลือของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินคงเหลือในกองทุนฯ รายอำเภอ ตามปีงบประมาณ 2559

ลำดับ อำเภอ ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ เหลือคืนจากโครงการ รายจ่าย คงเหลือ
1 คลองหลวง 29,544,957.48 21,953,652.14 4,272,025.67 17,233,081.20 38,537,554.09
2 ธัญบุรี 19,827,444.36 19,577,175.87 1,314,843.90 14,995,095.00 25,724,369.13
3 เมืองปทุมธานี 13,109,467.93 14,143,630.77 1,820,324.69 14,435,166.42 14,638,256.97
4 ลาดหลุมแก้ว 4,880,314.75 5,542,876.95 288,374.06 4,986,328.40 5,725,237.36
5 ลำลูกกา 38,365,096.44 18,438,619.13 810,040.45 11,070,256.80 46,543,499.22
6 สามโคก 6,761,249.10 5,755,819.71 852,488.75 4,348,782.90 9,020,774.66
7 หนองเสือ 6,136,389.04 3,330,847.47 443,835.00 3,082,437.00 6,828,634.51
รวม 118,624,919.10 88,742,622.04 9,801,932.52 70,151,147.72 147,018,325.94

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด