กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินคงเหลือของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินคงเหลือในกองทุนฯ รายอำเภอ ตามปีงบประมาณ 2559

ลำดับ อำเภอ ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ เหลือคืนจากโครงการ รายจ่าย คงเหลือ
1 คลองหลวง 29,544,957.48 21,953,652.14 4,272,025.67 17,233,081.20 38,537,554.09
2 ธัญบุรี 19,827,444.36 19,577,175.87 1,314,843.90 14,995,095.00 25,724,369.13
3 เมืองปทุมธานี 13,109,467.93 14,148,697.87 1,826,149.69 14,441,741.42 14,642,574.07
4 ลาดหลุมแก้ว 4,880,314.75 5,542,876.95 288,374.06 4,986,328.40 5,725,237.36
5 ลำลูกกา 38,366,816.97 18,438,619.13 810,040.45 11,185,192.80 46,430,283.75
6 สามโคก 6,761,249.10 5,755,819.71 852,488.75 4,348,782.90 9,020,774.66
7 หนองเสือ 6,136,389.04 3,330,847.47 443,835.00 3,082,437.00 6,828,634.51
รวม 118,626,639.63 88,747,689.14 9,807,757.52 70,272,658.72 146,909,427.57

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด