รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 ชัยภูมิ 4,297,571.41 46,134,455.20 1,385,564.00 49,046,462.61 97.25
2 นครราชสีมา 42,139,804.26 119,562,000.25 10,276,008.80 151,425,795.71 93.65
3 บุรีรัมย์ 30,295,131.81 61,915,407.21 5,163,009.50 87,047,529.52 94.40
4 สุรินทร์ 20,223,604.50 56,435,416.92 4,904,011.50 71,755,009.92 93.60
รวม 96,956,111.98 284,047,279.58 21,728,593.80 359,274,797.76 94.30