รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 นครพนม 6,615,687.92 32,502,630.17 478,693.20 38,639,624.89 98.78
2 บึงกาฬ 11,908,957.88 16,330,541.67 1,124,722.00 27,114,777.55 96.02
3 เลย 15,518,193.57 29,114,348.39 2,065,204.52 42,567,337.44 95.37
4 สกลนคร 15,881,515.45 52,111,981.01 1,739,132.92 66,254,363.54 97.44
5 หนองคาย 17,562,997.50 24,313,264.22 5,108,658.42 36,767,603.30 87.80
6 หนองบัวลำภู 7,661,803.33 22,055,524.16 863,691.00 28,853,636.49 97.09
7 อุดรธานี 24,654,459.16 80,912,449.56 1,424,249.60 104,142,659.12 98.65
รวม 99,803,614.81 257,340,739.18 12,804,351.66 344,340,002.33 96.41