รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 กาฬสินธุ์ 9,503,092.64 40,767,309.37 2,154,080.00 48,116,322.01 95.72
2 ขอนแก่น 45,928,889.39 79,072,016.84 10,165,231.33 114,835,674.90 91.87
3 มหาสารคาม 7,789,704.30 41,632,959.20 2,099,671.00 47,322,992.50 95.75
4 ร้อยเอ็ด 6,074,359.71 54,980,998.48 3,530,545.00 57,524,813.19 94.22
รวม 69,296,046.04 216,453,283.89 17,949,527.33 267,799,802.60 93.72