รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 จันทบุรี 20,072,586.69 26,028,770.39 7,727,346.00 38,374,011.08 83.24
2 ฉะเชิงเทรา 48,383,916.48 32,633,864.79 9,355,883.00 71,661,898.27 88.45
3 ชลบุรี 128,227,262.88 63,321,660.21 27,690,403.09 163,858,520.00 85.54
4 ตราด 11,468,669.43 13,058,099.00 5,965,786.87 18,560,981.56 75.68
5 ปราจีนบุรี 29,242,140.31 20,776,285.41 3,992,616.32 46,025,809.40 92.02
6 ระยอง 66,748,264.33 27,267,893.68 13,356,205.00 80,659,953.01 85.79
7 สมุทรปราการ 144,586,685.68 41,376,322.31 12,268,295.89 173,694,712.10 93.40
8 สระแก้ว 20,142,228.83 28,644,109.63 3,006,763.00 45,779,575.46 93.84
รวม 468,871,754.63 253,107,005.42 83,363,299.17 638,615,460.88 88.45