รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 กาญจนบุรี 41,222,065.74 27,034,818.48 6,601,747.41 61,655,136.81 90.33
2 นครปฐม 47,986,474.08 28,532,199.79 7,738,804.25 68,779,869.62 89.89
3 ประจวบคีรีขันธ์ 29,287,287.98 24,861,661.30 8,584,132.00 45,564,817.28 84.15
4 เพชรบุรี 34,508,495.29 11,832,156.00 8,753,189.53 37,587,461.76 81.11
5 ราชบุรี 42,628,008.77 31,103,516.36 13,550,085.01 60,181,440.12 81.62
6 สมุทรสงคราม 20,106,977.94 3,963,672.94 3,929,150.00 20,141,500.88 83.68
7 สมุทรสาคร 90,481,091.37 2,134,221.80 7,545,658.48 85,069,654.69 91.85
8 สุพรรณบุรี 68,712,843.37 22,946,292.04 8,101,383.86 83,557,751.55 91.16
รวม 374,933,244.54 152,408,538.71 64,804,150.54 462,537,632.71 87.71