รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 นครนายก 9,745,951.40 7,304,589.89 3,333,216.00 13,717,325.29 80.45
2 นนทบุรี 201,219,188.74 19,592,426.04 23,391,158.64 197,420,456.14 89.41
3 ปทุมธานี 174,590,038.11 40,549,873.69 32,159,442.09 182,980,469.71 85.05
4 ลพบุรี 20,536,449.62 20,889,308.91 6,511,273.25 34,914,485.28 84.28
5 สระบุรี 41,318,936.68 17,175,790.00 6,017,117.52 52,477,609.16 89.71
6 สิงห์บุรี 4,936,842.33 7,202,125.93 2,670,240.00 9,468,728.26 78.00
7 อยุธยา 37,062,480.45 23,604,466.16 8,317,356.38 52,349,590.23 86.29
8 อ่างทอง 8,324,022.17 9,690,936.70 4,476,086.08 13,538,872.79 75.15
รวม 497,733,909.50 146,009,517.32 86,875,889.96 556,867,536.86 86.50