รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 กำแพงเพชร 25,767,644.93 37,372,579.34 4,406,149.93 58,734,074.34 93.02
2 ชัยนาท 5,444,852.90 16,202,094.50 781,408.00 20,865,539.40 96.39
3 นครสวรรค์ 30,378,585.51 44,046,153.10 5,881,671.35 68,543,067.26 92.10
4 พิจิตร 14,618,300.61 24,455,688.18 5,334,458.95 33,739,529.84 86.35
5 อุทัยธานี 6,858,954.45 16,450,741.29 2,274,563.00 21,035,132.74 90.24
รวม 83,068,338.40 138,527,256.41 18,678,251.23 202,917,343.58 91.57