รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 ตาก 35,714,161.54 20,028,078.25 2,478,653.00 53,263,586.79 95.55
2 พิษณุโลก 68,508,472.85 30,973,240.28 7,068,634.21 92,413,078.92 92.89
3 เพชรบูรณ์ 34,003,172.28 38,053,043.04 2,514,639.00 69,541,576.32 96.51
4 สุโขทัย 25,210,483.51 22,596,884.87 1,897,302.00 45,910,066.38 96.03
5 อุตรดิตถ์ 22,605,750.93 17,370,513.71 1,486,745.50 38,489,519.14 96.28
รวม 186,042,041.11 129,021,760.15 15,445,973.71 299,617,827.55 95.10