รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 ตรัง 908,805.90 19,201,804.00 213,673.00 19,896,936.90 98.94
2 นราธิวาส 270,227.31 27,760,500.00 39,400.00 27,991,327.31 99.86
3 ปัตตานี 1,272,361.90 24,329,375.00 62,785.00 25,538,951.90 99.75
4 พัทลุง 775,940.00 21,430,755.00 0.00 22,206,695.00 100.00
5 ยะลา 446,300.06 19,227,915.00 0.00 19,674,215.06 100.00
6 สงขลา 1,030,053.50 41,623,650.00 0.00 42,653,703.50 100.00
7 สตูล 59,620.73 13,108,068.76 13,250.00 13,154,439.49 99.90
รวม 4,763,309.40 166,682,067.76 329,108.00 171,116,269.16 99.81