รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 กระบี่ 21,385,064.44 17,227,471.89 2,459,622.00 36,152,914.33 93.63
2 ชุมพร 21,964,639.65 22,345,651.83 1,381,074.00 42,929,217.48 96.88
3 นครศรีธรรมราช 61,039,332.22 58,526,948.17 7,476,197.00 112,090,083.39 93.75
4 พังงา 9,781,210.22 11,273,233.44 2,472,490.00 18,581,953.66 88.26
5 ภูเก็ต 84,274,341.23 16,488,201.22 6,417,739.00 94,344,803.45 93.63
6 ระนอง 14,747,209.69 3,869,089.45 684,074.00 17,932,225.14 96.33
7 สุราษฏร์ธานี 92,859,155.70 40,806,219.67 10,265,367.41 123,400,007.96 92.32
รวม 306,050,953.15 170,536,815.67 31,156,563.41 445,431,205.41 93.46