รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 มุกดาหาร 3,478,412.54 16,195,219.94 96,303.00 19,577,329.48 99.51
2 ยโสธร 7,466,115.24 22,391,733.97 960,127.00 28,897,722.21 96.78
3 ศรีสะเกษ 25,986,174.19 57,172,778.07 2,567,418.12 80,591,534.14 96.91
4 อำนาจเจริญ 4,638,379.31 17,835,545.04 554,620.00 21,919,304.35 97.53
5 อุบลราชธานี 24,409,849.53 83,297,601.57 5,687,585.89 102,019,865.21 94.72
รวม 65,978,930.81 196,892,878.59 9,866,054.01 253,005,755.39 96.25