รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 เชียงราย 24,588,789.04 56,748,587.92 4,094,388.00 77,242,988.96 94.97
2 เชียงใหม่ 36,554,017.82 88,584,380.72 9,924,582.77 115,213,815.77 92.07
3 น่าน 2,695,399.61 21,308,846.40 1,336,437.00 22,667,809.01 94.43
4 พะเยา 5,618,630.80 22,930,150.42 1,948,394.00 26,600,387.22 93.18
5 แพร่ 4,809,079.58 21,521,719.57 1,749,078.35 24,581,720.80 93.36
6 แม่ฮ่องสอน 2,796,168.53 11,926,719.22 626,825.60 14,096,062.15 95.74
7 ลำปาง 23,671,270.83 30,502,136.94 1,388,278.00 52,785,129.77 97.44
8 ลำพูน 7,522,643.53 21,983,567.15 3,390,186.00 26,116,024.68 88.51
รวม 108,255,999.74 275,506,108.34 24,458,169.72 359,303,938.36 93.63