อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนเงินคงเหลือของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเงินคงเหลือในกองทุนฯ รายเขต ตามปีงบประมาณ 2561

ลำดับ เขต ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ เหลือคืนจากโครงการ รายจ่าย คงเหลือ
1 เชียงใหม่ 184,592,725.83 343,386,702.99 8,290,518.18 289,279,396.86 246,990,550.14
2 พิษณุโลก 315,618,100.15 173,240,374.20 4,348,896.89 123,479,685.42 369,727,685.82
3 นครสวรรค์ 183,057,019.67 184,207,003.09 6,688,731.74 173,992,831.46 199,959,923.04
4 สระบุรี 624,879,296.97 321,504,887.08 22,743,542.27 262,634,754.96 706,492,971.36
5 ราชบุรี 651,752,958.15 307,580,975.29 13,313,683.55 232,504,322.60 740,143,294.39
6 ระยอง 787,652,545.72 357,718,595.97 25,040,989.64 297,066,008.69 873,346,122.64
7 ขอนแก่น 121,225,251.95 283,241,605.44 16,334,877.39 243,445,085.92 177,356,648.86
8 อุดรธานี 253,762,451.12 311,309,534.97 12,777,872.19 257,375,675.14 320,474,183.14
9 นครราชสีมา 217,291,871.26 405,304,571.73 16,052,282.89 391,210,579.00 247,438,146.88
10 อุบลราชธานี 167,592,843.03 221,084,010.82 5,756,453.33 172,719,735.35 221,713,571.83
11 สุราษฏร์ธานี 528,842,046.56 277,276,834.83 18,726,692.02 234,332,436.59 590,513,136.82
12 สงขลา 462,133,374.11 291,091,355.40 10,026,452.80 167,442,312.87 595,808,869.44
รวม 4,498,400,484.52 3,476,946,451.81 160,100,992.89 2,845,482,824.86 5,289,965,104.36

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด