อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน  ดังนี้

          ระยะที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐             องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนำร่องทั่วประเทศ
          ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒              องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม
          ระยะที่สาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป   องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่ผ่านการประเมิน